Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Επιβατικά και Φορτηγά Oχήματα

 • ‘Αδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (Εάν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο)
 • Εγκρίσεις τύπου (Όπου απαιτούνται)
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρα
 • Τρίγωνο
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος απαιτείται επιπλέον η αρχική δήλωση εγκατάστασης διασκευής υγραερίου, του τεχνικού που πραγματοποίησε την διασκευή ή σε περίπτωση μη εξεύρεσης αυτής, απαιτείται η βεβαίωση του τεχνικού που διενήργησε τον έλεγχο της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης του οχήματος (Υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 του Ν 1599/1986, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία προσκομίζεται το όχημα για τεχνικό έλεγχο)
 • Σε περίπτωση ειδικού (αρχικού) ελέγχου διασκευής υγραεριοκίνησης απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εγκαταστάτη μηχανικού (Υπεύθυνη Δήλωση) της οποίας η ημερομηνία έκδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα πρίν την ημερομηνία κατά την οποία προσκομίζεται το όχημα για τον ειδικό έλεγχο, αποδείξεις προμήθειας-τοποθέτησης του κιτ υγραερίου, καθώς επίσης και δήλωση συμόρφωσης του ΚΙΤ υγραερίου που χρησιμοποιήθηκε.

Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως (TAXI και ΑΓΟΡΑΙΑ)

 • ‘Αδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (Εάν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο)
 • Εγκρίσεις τύπου (Όπου απαιτούνται)
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρα
 • Τρίγωνο
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (Αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

Εκπαιδευτικά

 • ‘Αδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (Εάν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο)
 • Εγκρίσεις τύπου (Όπου απαιτούνται)
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρα
 • Τρίγωνο
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (Εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (Κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

Ανάριθμά

 • Ταυτότητα
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρα
 • Τρίγωνο
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (Εάν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
 • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (Εάν πρόκειται για όχημα του Ο.Δ.Δ.Υ)